Projekty naukowe:

  1. Zastosowanie proteaz trawiennych do poprawy procesu marynowania śledzia o niskiej jakości technologicznej. Współwykonawca projektu oraz odpowiedzialny finansowo za projekt mojego doktoranta, konkurs „Grantu Rektora”, grant finansowany przez Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2022-2023).
  2. Aktywność enzymatyczna tkanki mięśniowej śledzia bałtyckiego. Kierownik projektu, współwykonawca, projekt badawczy związany z przygotowaniem rozprawy doktorskiej Tomasza Sawickiego (2018-2021), projekt finansowany przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, BMN 517-08-23-707-21/17.
  3. Charakterystyka katepsyn dyfundujących z mięsa ryb do kąpieli marynującej, Kierownik i wykonawca projektu, grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2012/05/D/NZ9/02282 (2013–2017).
  4. Technologia wysokiej wydajności marynowania ryb, Kierownik i wykonawca projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Inkubator Innowacyjności, DS/1558/11/W11/POIG/ II/2014, podprojekt nr 10/II/2014 (2014-2015).
  5. Charakterystyka enzymów własnych wykorzystywanych w procesach dojrzewania ryb, Kierownik i wykonawca, projekt finansowany ze środków statutowych Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa w ramach Badań Młodych Naukowców, 517-08-023-3925/17 (2012-2014).
  6. Optymalizacja procesu marynowania śledzia bałtyckiego. Główny wykonawca, projekt doktorski wewnątrz-uczelniany, BW/DN/08/2005 (2005-2008).


Projekty dydaktyczne:
  • Konsultant merytoryczny w zadaniu: Wstępne przetwórstwo ryb, 2022-2023, POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20. Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Typ operacji: Tworzenie i upowszechnianie e-materiałów do kształcenia zawodowego.
  • Ekspert w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych”, 2016-2017 Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji, Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Podzadania 2.15.1 Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania, przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  • Opracowanie podstawy programowej kształcenia w zawodzie Przetwórca Ryb na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 12-13 marca 2015, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.