Projekt naukowy: Charakterystyka katepsyn dyfundujących z mięsa ryb do kąpieli marynującej
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki,  2012/05/D/NZ9/02282 (2013–2017)

Podstawowe informacje:


Wiedza na temat dojrzewania ryb oraz katepsyn w rybach jest obszerna, jednak nadal wiele zjawisk zachodzących podczas marynowania ryb jest nie wyjaśnione. Niemal wszystkie prace dotyczące dojrzewania ryb odnoszą się do badań tkanki, a analizę kąpieli podejmują autorzy w celu potwierdzenia zjawisk zaobserwowanych w mięsie. Kąpiel marynująca jest jeszcze w mniejszym stopniu poznana niż marynowane mięso.


Jedną z przyczyn tego stanu może być traktowanie kąpieli jako produktu ubocznego. Kąpiel marynująca to frakcja ciekła otrzymana podczas marynowania ryb po osiągnięciu dojrzałości konsumenckiej mięsa, zawierająca nadal duże stężenie kwasu i soli. Ponadto podczas marynowania z tkanki śledzia do kąpieli przechodzą duże ilości różnorodnych frakcji azotowych.


Ogólnie mówiąc projekt ma na celu odkrycie i zbadania taniego źródła katepsyn, ich pozyskanie i zastosowanie. Ma to duże znaczenie, gdyż stosowanie enzymów między innymi w przemyśle spożywczym jest coraz bardziej powszechne. Najlepsze produkty pod względem sensorycznym i odżywczym i fizjologicznym otrzymuje się stosując/wykorzystując enzymy pochodzenia naturalnego - z surowca który jest przetwarzany.


Badania:


Podstawową analizą wykorzystywaną w pojekcie było oznaczanie aktywności grupy lub wybranej proteazy wobec specyficznych fluorogenneych peptydów. Poniższe zdjęcie przedstawia jeden z pomiarów aktywności endopeptydaz aspartylowych:


obrazek

Efekty:


Wykryto i potwierdzono występowanie aktywnych endopeptydaz aspartylowych w kąpieli marynującej. Wykazano, że proteazy występują w kąpieli zarówno w formie rozpuszczalnej oraz w formie lizosomalnej, co umożliwia zwiększanie aktywności proteolitycznej w kąpieli poprzez uwolnienie enzymów z lizosomów. Wykazano, że straty poszczególnych peptydaz z tkanki śledzi do kąpieli istotnie zależą od podstawowych czynników technologicznych marynowania. Porównano aktywność proteolityczną w kąpieli do aktywności w marynowanej rybie. Opracowano metody odzyskiwania aktywnych proteaz, a uzyskany preparat wykazuje stosunkowo dużą aktywność w szerokim zakresie NaCl i pH. Zregenerowaną kąpiel marynującą zastosowano do marynowania śledzi i innych ryb. Wyniki pokazują, że endopeptydazy mają zdolność do przenikania z kąpieli do mięsa ryby, co skutkuje wzrostem aktywności proteolitycznej w marynowanej rybie, większą zawartością produktów hydrolizy białek, mniejszą twardością i wyższą pożądalnością sensoryczną.


Podczas projektu opracowano metody wstępnego przygotowania kąpieli do różnych analiz, oznaczania aktywności proteolitycznej i poszczególnych katepsyn wobec naturalnych i syntetycznych substratów, oznaczanie udziału katepsyn we wfrakcji rozpuszczalnej i lizosomalnej kąpieli, chromatografie żelowe i powinowactwa dla katepsyn, metody otrzymywania preparatów katepsyn z kąpieli, meody zwiększania aktywności proteolitycznej w kąpieli.


Publikacje:


 1. Szymczak M. 2016. Recovery of cathepsins from marinating brine waste, International Journal of Food Science & Technology, 52, 1, 154-160, DOI: 10.1111/ijfs.13273. IF=1.384, MNiSW=25
 2. Szymczak M. 2016. Effect of technological factors on the activity and losses of cathepsins B, D and L during marinating of Atlantic and Baltic herrings, Journal of the Science of Food and Agriculture, DOI: 10.1002/jsfa.7889. IF=1.714, MNiSW=35
 3. Szymczak M. 2016. Distribution of cathepsin D activity between lysosomes and a soluble fraction of marinating brine. Journal of Food Science, 81(8), E1966-E1970. IF=1.696, MNiSW=30
 4. Szymczak M., Lepczyński A. 2016. Occurrence of aspartyl proteases in brine after herring marinating. Food Chemistry, 194, 470–475. MNISW=40, IF=3.399
 5. Szymczak M., Kołakowski E., Felisiak K. 2015. Effect of addition of different acetic acid concentrations on the quality of marinated herring. Journal of Aquatic Food Product Technology, 24(6), 566-581. MNISW=20, IF=0.688
 6. Sposób zwiększenia aktywności proteolitycznej w kąpieli pozostałej po marynowaniu śledzi, Szymczak M., Patent krajowy zgłoszony 25.11.2015, nr własny 118-s-15.
 7. Szymczak M., Szymczak B., Felisiak K. 2013. Wpływ rodzaju zalewy na jakość mięsa marynat śledziowych. XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN. Innowacyjność w Nauce o Żywności i Żywieniu. Kraków 2-3 lipca 2013:43.

Wykonawcy:


 • dr hab. inż. Mariusz Szymczak
 • prof. dr hab. inż. Edward Kołakowski
 • dr inż. Katarzyna Felisiak
 • mgr inż. Bożena Bednarczyk

Realizacja:


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Katedra Technologii Żywności
ul. Papieża Pawła VI 3
71-459 Szczecin
e-mail: mariusz.szymczak@zut.edu.pl